Student

Përfitimet e Studentëve:

Përdorim pa pagesë i njësive të shërbimit

Informacion lehtësisht i aksesueshem mbi mundësitë e punësimit/praktikave

Udhëzime për karrierën dhe punësimin

Certifikim i karrierës akademike

Mundësi për të zhvilluar universitetin duke vlerësuar eksperiencën akademike

bussines

Përfitimet e Firmave:

Përqasja në një bazë të dhënash të mbledhura nga 9 universitete

Disponueshmeria e CV të përditësuara nga të diplomuarit

Mundësi për kërkimin e CV nga burimet njerëzore

Mundësi për të kontrolluar dhe krahasuar profilet e të diplomuarve për punësim

Përfitimi në kohë në rekrutime pasi karriera akademike e të diplomuarve është certifikuar nga universiteti përkatës

Mundësi për shpërndarjen e praktikave/ofertave të punës

Zvhillimi i programeve të trajnimit në përputhje me standardet ndërkombëtare

politekniku

Përfitimet e Universiteteve:

Përqasja në të dhena statistikore të besueshme, të shpejta dhe rregullisht të përditesuara të cilat janë të nevojshme në vlerësimin e efikasitetit të brendshëm dhe përmirësimin e programeve arsimore.

Promovimi i lehtë dhe i sigurt i mobilitetit të burimeve njerëzore të kualifikuara.

Përmirësimi i kapaciteteve të zyrave të karrierës.

Përmirësimi i kapaciteteve të kërkuesve dhe ekspertëve në analizën e HE si dhe të tregut të punës në nivel lokal nepërmjet metodologjive të përparuara.

ministria

Përfitimet e Ministrisë:

Do të kontribuojë në institucionalizimin e sistemit GRADUA sapo të përfundojë faza e financuar nga EACEA.

Përqasja në dokumentacionin mbi performancat e universiteteve për të gjitha proceset e vendimmarrjes dhe planifikimin e aktiviteteve.

MAS do të ketë një platformë të aftë për u kthyer nje platformë kombëtare për monitorimin e HE në sajë të riprodhueshmerisë së lehtë dhe përfshirjes së universiteteve të reja shqiptare.

Perqindja e papunesise se regjistruar

Sipas statistikave zyrtare, Shqiperia duket se po performon me mire se vendet fqinje te BE. Sidoqofte, duhet te theksohet se meqenese punesimi me i madh eshte raportuar ne sektorin e Bujqesise, ekziston nje mirekuptim i perbashket se ka nje shkalle te larte te papunesise se fshehur sidomos ne kete sektor – keshtu qe papunesia reale eshte shume me e larte

Perqindja e papunesise (burimi INSTAT)0%

Punesimi ne sektorin publik (burimi INSTAT)0%

Punesimi ne sektoret vec Agrokultures (burimi INSTAT)0%

Punesimi ne Agroculture (burimi INSTAT)0%

Eventet Gradua

Perfitimet e projektit Gradua

513

programe studimi do te gjenerojne CV –s ne kater nivele, Barchelor, Master, Phd dhe diploma profesionale

37%

perqind e studenteve te regjistruar ne keto kurse do te regjistrohen ne platforme

80

personel nga Universitetet (si fillim) do te trajnohet per menaxhim projekti, perdorimin e platformes, data analyses dhe zyren e karierres

122

firma si fillim do te regjistrohen ne platforme

Graduates Advancement and Development of University capacities in Albania GRADUA

Lehtesi i gjetjes se tregut te punes per te diplomuarit (duke siguruar nje perqasje me te mire te raportit midis arsimit dhe punesimit)

Zhvillimi i mjeteve te monitorimit per bashkepunimin e universitetit me biznesin dhe zgjerimi i metejshem i ketij bashkepunimi

Permiresim i efikasitetit te brendshem dhe te jashtem te sistemit te arsimit te larte

Na ndiqni ne mediat sociale

    

Eventet e ardhshme

Partnere ne kete projekt