Dissemination EUT meeting

power point icon

Financial Report EUT meeting presentation

power point icon

Management EUT meeting

power point icon

P1_AUT presentation

power point icon

P2_UT_Career Center Offices

power point icon

P3_Uarts Presentation

power point icon

P4_PUT presentation

power point icon

P7_Presentation U_POLIS

power point icon

P8_UKZKM Gradua

power point icon

P10_CCIT - presentation

power point icon

P13_Lisbon presentation

power point icon

P14_CCIT _ Employment Success case

power point icon

P15 _ Almalaurea _GRADUA meeting

power point icon

P15_ Dorel Manitiu_GRADUA meeting

power point icon