Projekti Gradua

Titulli i Projektit: Avancimi i Diplomave dhe Zhvillimi i Kapaciteteve Universitare në Shqipëri (GRADUA)

Kohëzgjatja: 3 vjet (15/10 / 2017-15 / 10-2020

Numri i referencës së projektit: 585961- EPP-1-2017-1-AL-EPPKA2-CBHE-SP

Programi: Erasmus +

Veprimi: Ngritja e Kapaciteteve në Arsimin e Lartë (CBHE)

Projekti synon të krijojë në Shqipëri një platformë inovative të bazuar në IT për ndjekjen e të diplomuarve dhe punësimin në mbështetje të hartimit të politikave dhe reformës së arsimit të lartë. Platforma është e ndryshme në lidhje me përvojat ekzistuese (bazat e të dhënave / ndërmjetësit e punës): është një model i integruar dhe i certifikuar i përputhjes së kërkesës / ofertës bazuar në DB-në online të të diplomuarve shqiptarë, lehtësisht “të riprodhueshëm” në universitete të reja. Platforma ka një fushë të dyfishtë:

– Bashkëpunimi i ndërmarrjeve universitare të universitetit dhe punësimi i të diplomuarve në një kontekst unifikues të grumbullimit të të dhënave, mbikëqyrjes së të diplomuarve dhe bashkëpunimit të ndërmarrjeve universitare. CVS të diplomuar në internet janë të certifikuar nga universitetet, të cilat janë në dispozicion të kompanive që mund të kontrollojnë dhe krahasojnë on line nga universiteti, fakulteti dhe shkalla e nivelit të diplomave të diplomuarit për të punësuar sipas grupeve të ndryshme (p.sh. karrierën akademike, aftësitë gjuhësore dhe IT, përvojat, pritjet) . Të diplomuarit mund të përditësojnë CV-të e tyre dhe të dërgojnë drejtpërsëdrejti kandidaturën e tyre në firmat përmes platformës. Efikasiteti i AL në ndërmjetësimin e punës në lidhje me sistemet e tjera vërtetohet nga shifrat (Bargues dhe Sylos Labini 2009).

-forcimi i efektivitetit / efikasitetit të të gjithë sistemit të arsimit të lartë nëpërmjet praktikave dhe metodologjisë së bazuar në IT: platforma është konceptuar për të siguruar dëshmi dokumentare për proceset e vendimmarrjes, planifikimin e programeve të reja dhe metodologjinë, me vëmendje të veçantë për aktivitetet trajnuese dhe shërbimet për studentët sondazh i profilit). Ky është një model i integruar pasi normat e larta të përgjigjeve të anketimeve së bashku me cilësinë statistikore të të dhënave varen nga efekti i besnikërisë së të diplomuarve të arritur në sajë të shërbimeve të vendosjes që u ofrohen atyre.

Projekti ka për qëllim të krijojë sinergji konkrete midis Universitetit dhe tregut të punës përmes ofrimit të një instrumenti unifikues në dispozicion të të dy përfituesve për vlerësimin e të diplomuarve dhe performancave të sistemit arsimor dhe sigurimin e mjeteve novatore të rekrutimit.

Gjithashtu përqendrimi i fuqishëm në ndërtimin e kapaciteteve do të lejojë njohjen e shpejtë të përfituesve shqiptarë nga mjetet dhe metodologjitë më të avancuara për të drejtuar sondazhin dhe analizat mbi arsimin e lartë dhe tregun e punës në Shqipëri, në përputhje me tendencat e BE-së. Risi qëndron në mundësinë për të siguruar përfituesit në një kohë të shkurtër (trajnime intensive) me njohuri të mëdha të bazës kërkimore dhe përsosmërisë së BE-së.

Paketat e Punës