Prezantimi i takimit te pare

Qëllimet dhe Objektivat
I. Përgatitja dhe nënshkrimi i marrëveshjeve me partnerët & ; Marrëveshja e Partneritetit ;
Çështjet kryesore financiare me partnerët:
Shpërndarja e fondeve për partnerët
Raportimi i informacionit dhe dorëzimi i dokumenteve
II. Analiza e punës së azhornuar.
III. Aktivitetet e planifikuara për vitin 2018.
Takimi I: Në Bolonjë
Takimi II. Në Universitetin Bujqësor të Tiranës
Takimi III: Në Universitetin Politeknik
IV. Menaxhimi Financiar .
Legjislacioni Shqiptar dhe Rregullat Financiare
Rregullat e BE-së

Prezantimi i takimit te pare

power point icon
Paketat e Punës